Nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens aangenomen door tweede kamer

Op 10 februari 2015 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met een verandering in de “Wet Bescherming Persoonsgegevens” (WBP). Vraag hier het document “Meldplicht Datalekken” met additionele informatie over de nieuwe wetgeving en meer informatie over hoe je je kunt voorbereiden. De nieuwe wet zal nu door de Eerste kamer worden behandeld. Het ziet ernaar uit dat de wet op 1 juli 2015 ingaat. Deze verandering in de wetgeving heeft gevolgen voor bedrijven die moeten voldoen aan de privacy wetgeving. Voorbereiding is van groot belang. De veranderingen die zijn aangebracht hebben betrekking op de Meldplicht Datalekken en de boetebevoegdheid van de toezichthouder. Hieronder de kernpunten. Meer informatie kunt u hier aanvragen

Meldplicht Datalekken (Artikel 34A WBP)

Het kan gebeuren dat gegevens van bedrijven toegankelijk worden voor mensen die geen recht hebben op kennisname van die gegevens. (Datalek) De Meldplicht Datalekken verplicht bedrijven en organisaties om een datalek te melden bij de toezichthouder en in sommige situaties ook bij alle betrokkenen waarover de data is gelekt. Een meldplicht voor datalekken is niet nieuw. Het bestaat al langer voor de overheid en voor kritische infractructuur (bijv. energiebedrijven). Telecom-bedrijven en financiële instellingen hebben ook al langer een meldplicht voor datalekken vanuit specifieke wetgeving waaraan zij moeten voldoen (Telecommunicatie-wet en de wet op het financieel toezicht). De letterlijke tekst in de nieuwe wetgeving (art. 34A  lid 1) zegt dat het gaat om “een inbreuk op de beveiliging, bedoeld in artikel 13, die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens”. Deze inbreuken dienen “onverwijld” te worden gemeld aan de toezichthouder. Vervolgens zegt Artikel 34A lid 2 dat de alle betrokkenen ook in kennis gesteld moeten worden “indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer”.

Boetebevoegdheid van de toezichthouder (Artikel 66 WBP)

Een belangrijke verandering in de wetgeving is de boetebevoegdheid van de toezichthouder. De toezichthouder kan nu “bestuurlijke boetes” opleggen van “ten hoogste het bedrag van de geldboete van de zesde categorie van artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht”. Dit is een boete van materieel belang: 810.000 Euro. Indien u op de hoogte gebracht wilt worden over de veranderingen in de wetgeving en over de aangekondigde Europese privacy wetgeving neem dan contact op met Sebyde Academy (Email: info@sebyde.nl) voor het laten verzorgen van een presentatie bij u op kantoor.

Aanvraag additionele informatie:

Vraag hier het document “Meldplicht Datalekken” met additionele informatie over de nieuwe wetgeving en meer informatie over de bovengenoemde drie stappen ter voorbereiding.

Ontvang onze Nieuwsbrief