Autoriteit Persoonsgegevens

Toezichthouder WBP

De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder die namens de wetgever de naleving controleert van de privacywetgeving. Deze instelling stond tot 1 januari 2016 bekend onder de naam: College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). De taken en bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens staan in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Richtlijn

De Wbp is gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn. Hierin staat dat elke lidstaat van de Europese Unie een privacy autoriteit heeft die onafhankelijk toezicht houdt op het gebruik van persoonsgegevens.

Taken

De taken van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn: toezicht, advisering, voorlichting, informatieverstrekking & verantwoording en internationale taken. Een bevoegdheid is ondermeer onderzoeken van datalekken. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een website waarop waardevolle informatie is te vinden over de Wbp. Het is de moeite waard (en zeer leerzaam!) om deze website af en toe eens te bezoeken. U vindt daar het laatste nieuws, maar ook up-to-date informatie over de activiteiten van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tevens ziet u welke maatregelen ze hebben genomen om bedrijven beter te laten omgaan met de persoonsgegevens om de security- en privacy van die gegevens te waarborgen. De Autoriteit Persoonsgegevens is de instantie waar u mee te maken krijgt als u een datalek rapporteert.

RI&E privacy

Een nulmeting (RI&E Privacy onderzoek) met betrekking tot uw privacy-situatie is van groot belang om inzicht te krijgen in uw gegevensverwerkingen en de status van uw privacy compliance.

Na het uitvoeren van het RI&E Privacy onderzoek beschikt u over de basisadministratie voor de autoriteit en kent u uw privacy-risico’s. Hierdoor bent u in staat om de juiste maatregelen te nemen.

Privacy checklist

Een RI&E Privacy onderzoek begint bij het invullen van de privacy checklist. Deze Privacy Checklist kunt u hier vrijblijvend aanvragen.

Indien u twijfelt over uw beleid ten aanzien van de privacybescherming of over het wel/niet melden van een datalek kunt u contact opnemen met Sebyde (info@sebyde.nl).

Wij beschikken over de benodigde FG-kennis (Functionaris Gegevensbescherming) voor een juist advies.

Vraag bij info@sebyde.nl vrijblijvend het document aan “De gevolgen van de nieuwe privacywetgeving”